Pourquoi s’habiller fripe quand on peut s’habiller chic

Conseils , carrière, trucs et astuces, beauté, couple, cuisine, enfant et maternité.
Répondre
Avatar de l’utilisateur
sly
.
.
Messages : 499
Inscription : dim. janv. 07, 2007 11:17 am
Localisation : 41 000 feet

Pourquoi s’habiller fripe quand on peut s’habiller chic

Message par sly »

[img:501:333]http://www.babnet.net/1/fripefrance.jpg[/img]

De plus en plus de femmes qui pourraient se vêtir dans des boutiques de luxe choisissent la fripe pour s’habiller. Une tendance qui est apparue il y a quelques années, et qui s’affirme maintenant comme un véritable phénomène de société. Pourquoi s’habiller fripe quand on peut s’habiller chic?

A vous


eVa
Messages : 331
Inscription : ven. mai 04, 2007 8:39 am
Localisation : Dans une tablette de chocolat noir...

Message par eVa »

En fait je pense que si on a wssa3 elbél et qu’on n’est pas allergique , y a de bonnes affaires fil fripe , rapport qualité-prix tres intéressant . On trouve toutes les bonnes marques , toutes les tailles , tous les modèles et surtout surtout surtout y a pas Melle la Vendeuse-pot-2-colle-fait-chier qui te sui partout , comme koi s ke je peu vous aider ?!

Enfin , des gouts et des …. moyens ! :roll:
Ce n'est pas la lumière qui manque à notre regard,
c'est notre regard qui manque de lumière.


[img:100:100]http://pf.xanga.com/f9/ab/f9ab3f02b1af5 ... 995789.gif[/img]
Avatar de l’utilisateur
lamia
.
.
Messages : 857
Inscription : lun. déc. 11, 2006 9:45 pm

Message par lamia »

mais j ai cru qu ils ont detruit la grana fil 7afssya et ils ont reconstruit des logements a la place.
abolir l armée! voila un acte de courage,osez revendiquer ca.
awwel_hamsa
Messages : 74
Inscription : lun. avr. 23, 2007 7:17 pm
Localisation : dans de grands coeurs :)

Message par awwel_hamsa »

eVa a écrit : et surtout surtout surtout y a pas Melle la Vendeuse-pot-2-colle-fait-chier qui te sui partout , comme koi s ke je peu vous aider ?! :roll:
Yar7em fommek eVa !!!


Oui pourquoi pas la fripe parfois? histoire de s'éclater un peu entre filles en fouillant ces montagnes de fringues éparpillées...wallah on s'amuse comme des folles et parfois on tombe sur des occasions en Or, surtout la qualité de tissu ..
Au cas où le vètement n'est pas bien ajusté, avec des mains d'un bon tailleur, le modèle serait mieux réussi que celui du prêt à porter parfois :wink: !!
>>> Le Blé et la Reconnaissance ne poussent qu'en bonne terre <<<
Avatar de l’utilisateur
rany
Messages : 5
Inscription : jeu. juin 14, 2007 7:49 am

Message par rany »

"ChIeUzZ uN JoUr ChIeUzZ tOuJoUrS"
Cher(e) "sly" pour te repondre ze dirais tt simplement "peca and lovE"
on s'habille comme on veux,quand on veut et ou on veux!!!! :wink: :wink:
Avatar de l’utilisateur
sly
.
.
Messages : 499
Inscription : dim. janv. 07, 2007 11:17 am
Localisation : 41 000 feet

Frippe

Message par sly »


ÓæÞ «ÇáÝÑíÈ» æãÙÇåÑ äÔÇØÇÊå

[img::]http://www.assabah.com.tn/admin/upload/p1n1.jpg[/img]

ÊæäÓ Ü ÇáÕÈÇÍ: Úáì ÇËÑ ÇáÇãØÇÑ ÇáÇÎíÑÉ æÇáÊÛíÑÇÊ ÇáäÓÈíÉ Ýí ÍÑÇÑÉ ÇáØÞÓ ÊÍÑßÊ ÓæÞ ÇáãáÇÈÓ ÇáÞÏíãÉ ÇáãÊÚÇÑÝ ÚáíåÇ ÈÜÜ«ÇáÝÑíÈ» æÇáäÇÔØæä ÝíåÇ Ýí ÇáÔæÇÑÚ æÇáÇÓæÇÞ ÇáÎÇÕÉ ÈåÇ áÚÑÖ ÇäæÇÚ ÔÊì ãä ÇáãáÇÈÓ ÇáÔÊæíÉ.. æåí ÚÇÏÉ ÊÚæÏ ÚáíåÇ ÇáÌãíÚ Ýí ãËá åÐå ÇáÝÊÑÉ ãä ßá ÓäÉ.

ÝßíÝ ÈÏÇ ÇáãÔåÏ Ýí ÓÇÍÇÊ ÇáÚÇÕãÉ æÏÇÎá ÇáÇÓæÇÞ ÇáÊÞáíÏíÉ áÚÑÖ åÐå ÇáãáÇÈÓ¿ æãÇ ãÏì ÇáÇÞÈÇá Úáì åÐå ÇáÇäæÇÚ ãä ÇáãáÇÈÓ Ýí ÝÊÑÉ ÊÈÏæ áÍÏ ÇáÇä ãÈßÑÉ ÞÈá Íáæá ÝÕá ÇáÔÊÇÁ¿ æãÇÐÇ Úä ÇáÇÓÚÇÑ ÈÇáäÓÈÉ ááãÚÑæÖÇÊ æÇäæÇÚåÇ¿

ÍÑßíÉ ÚÑÖ ÈÚÖ åÐå ÇáãáÇÈÓ Ýí ÇáÔæÇÑÚ æÇáÓÇÍÇÊ
ãÈÇÔÑÉ ÈÚÏ íæãíä ÝÞØ ãä ÇáÇãØÇÑ ÇáÇÎíÑÉ ÊÍÑßÊ ÓæÞ ÇáãáÇÈÓ ÇáÞÏíãÉ æÇáäÇÔØíä ÝíåÇ Ýí ÃÈÑÒ ÔæÇÑÚ ÇáÚÇÕãÉ æÓÇÍÇÊåÇ... ÝÙåÑ ÃæáÆß ÇáÈÇÚÉ ÇáãÊÌæáæä Ýí ßá ãßÇä ãÞÏãíä ãÚÑæÖÇÊåã ãä åÐå ÇáãáÇÈÓ Úáì ÇáãÇÑÉ... ßãÇ äÔØÊ ÇáÇÓæÇÞ ÇáãÎÊÕÉ Ýí åÐÇ ÇáãÌÇá ÓæÇÁ ÚÈÑ ÇáÏßÇßíä ÇáãÎÊÕÉ Ýí ÈíÚ ÇáÝÑíÈ Çæ ãä ÎáÇá ÇáÈØÇÍ ÇáÊí ÎÕÕÊ áÇäæÇÚ åÐå ÇáãáÇÈÓ . æíÈÏæ Çä ÇáäÔÇØ Ýí åÐÇ ÇáãÌÇá ÞÏ ÍÑßÊå ÇáÚæÇãá ÇáãäÇÎíÉ ÇáÂÎÐÉ Ýí ÇáÊÛíÑ ÇáÊÏÑíÌí äÍæ ÇáÈÑæÏÉ.


ãÙÇåÑ ÇáÚÑÖ ßãÇ åí ÇáÚÇÏÉ ÈÏÃÊ Ýí ÇáÈÑæÒ ÈÇäÊÔÇÑ ÇÚÏÇÏ åÇãÉ ãä ÇáÈÇÚÉ ÇáãÊÌæáíä ÇáÐíä æÞÝæÇ ÈãÚÇØÝåã æÌãÇÒÇÊåã Ýí ßá ÇáÓÇÍÇÊ¡ æÎÇÕÉ ÞÑÈ ãÏÎá ÇáãÏíäÉ ÇáÚÊíÞÉ æÈÏÇíÇÊ ÔÇÑÚ ÌÇãÚ ÇáÒíÊæäÉ æÇáÞÕÈÉ æßÐáß Èßá ãä ÔÇÑÚ ÝÑäÓÇ æÓÇÍÉ ÈÑÔáæäÉ æÛíÑåÇ ãä ÇáÇãÇßä ÇáÇÎÑì ÇáÊí ÊßËÑ ÝíåÇ ÇáÍÑßÉ æíãÑ ãäåÇ ÇáãæÇØäæä ÈßËÇÝÉ... ÇáãÚÇØÝ ÇáÑÌÇáíÉ Úáì ÇÎÊáÇÝ ÇÔßÇáåÇ æÇäæÇÚåÇ¡ æÇáÌãÇÒÇÊ æÇáÞÈÚÇÊ åí ÇÈÑÒ ãÚÑæÖÇÊ åÄáÇÁ ÇáÈÇÚÉ... Ýåã íÎÊÇÑæä Çåã æÇÌæÏ ÇáÇäæÇÚ ãä åÐå ÇáãáÇÈÓ áíäÊÕÈæÇ ÈåÇ Ýí ÇáÔæÇÑÚ ãÈÏíä ßÇÝÉ ÇäæÇÚ ÇáÇÛÑÇÁÇÊ Úáì ÇáãæÇØäíä Úáì ÇÚÊÈÇÑ ãÚÑæÖÇÊåã ÇáÞíãÉ¡ ÍíË íÚÑÖæä ÇáãÚÇØÝ ãä ÇäæÇÚ «ÇáßÔãíÑ» æÇáÌãÇÒÇÊ ÇáÌáÏíÉ æÈÚÖ ÇäæÇÚ ÇáÇÍÐíÉ ÇáãÌáæÈÉ ãä ÇáÎÇÑÌ¡ æåí Ýí ÇáÍÞíÞÉ ãÚÑæÖÇÊ ßËíÑÇ ãÇ ÊáÝÊ äÙÑ ÇáãÇÑÉ æÊÔÏåã äÙÑÇ áÞíãÊåÇ ÇáÌíÏÉ ÇáãäÊÞÇÉ ãä ØÑÝ ÇáÈÇÚÉ.. æáÚá ÇáÇåã ãä ßá åÐÇ Çä åÐå ÇáãÚÑæÖÇÊ æØÑÞ ÈíÚåÇ ÊÎÖÚ Ýí ÌÇäÈ ßÈíÑ Çáì ÇÓÚÇÑ ÛíÑ ÞÇÑÉ .. ÝÇÐÇ ßÇä ÚÑÖ ÇáãÚØÝ ÈÜ30 ÏíäÇÑÇ Ýíãßä ÈÚÏ ÚãáíÉ ÇÊÝÇÞ Çä ÊÊã ÚãáíÉ ÇáÈíÚ ÈäÕÝ ÇáãÈáÛ.


æíÔíÑ ÈÚÖ ÇáÚÇÑÝíä ÈåÐå ÇáãÚÑæÖÇÊ Çäå áãÚÑæÖÇÊ «ÇáÝÑíÈ» ÇíÖÇ ÇäæÇÚåÇ ãä ÇáãæÖÉ ÇáÓäæíÉ ÝØæÑÇ íÊÑßÒ ÇáÇÊÌÇå Úáì ÇáãÚÇØÝ ÇáÎÝíÝÉ¡ æÇÎÑì Úáì ÇáÌãÇÒÇÊ ÇáØæíáÉ¡ æÝí ãæÓã ÂÎÑ ÊÃÎÐ ÇáãÚÑæÖÇÊ ÇáÌáÏíÉ ÍÙåÇ áÊßæä ãæÖÉ ÇáÓäÉ. æÈÎÕæÕ ãÚÑæÖÇÊ åÐÇ ÇáÔÊÇÁ íÔíÑ åÄáÇÁ Çáì Çä ÇáÚæÏÉ Çáì ÇáãáÇÈÓ ÇáÌáÏíÉ ÊãËá ÇßËÑ ÇáÇÍÊãÇáÇÊ¡ Úáì ÇÚÊÈÇÑ ÍÖæÑåÇ ÇáÇßËÑ Ýí ÓæÞ «ÇáÝÑíÈ»


Ýí ÓæÞí ÇáÞÑÇäÉ æÇÑíÇäÉ ááãáÇÈÓ ÇáÞÏíãÜÉ
ÇÊÓã ÇáäÔÇØ Ýí ÓæÞí ÇáÞÑÇäÉ æÇÑíÇäÉ ááãáÇÈÓ ÇáÌÇåÒÉ ÈÍÑßíÉ ßÈíÑÉ¡ ÍíË ßÇä ÇÞÈÇá ÇáãæÇØäíä æÎÇÕÉ ãäåã ÇáäÓæÉ æÇáÝÊíÇÊ æÇáÔÈÇä ßÈíÑÇ. æÊßÏÓÊ ÇáãÚÑæÖÇÊ åäÇ æåäÇß ÈÔßá ãáÝÊ ááÇäÊÈÇå¡ ÎÇÕÉ Ýí ãÌÇá ãÚÑæÖÇÊ «ÇáÏÌíä» æÇáÇÍÐíÉ ÇáÑíÇÖíÉ ÇáÎÝíÝÉ æÇáÌãÇÒÇÊ æÇäæÇÚ ÇáãáÇÈÓ ÇáÇÎÑì. æÞÏ ßÇäÊ ÇÓÚÇÑ ÇáãÚÑæÖÇÊ Ýí ßáÇ ÇáÓæÞíä ãÞÈæáÉ æÝí ÇáãÊäÇæá ÍíË ÊÚÑÖ ÓÑÇæíá ÇáÏÌíä ãÇ Èíä 3 æ5 ÏíäÇÑÇÊ Úáì ÇÞÕì ÊÞÏíÑ¡ ÇãÇ ÈÇáäÓÈÉ ááãÚÇØÝ æÇáÌãÇÒÇÊ ÇáÌáÏíÉ Çæ ÇáÕæÝíÉ ÝÇä ÇÓÚÇÑåÇ ßÇäÊ ãÇ Èíä 8 æ10 ÏíäÇÑÇÊ.


ÇáãÔåÏ ÏÇÎá åÐå ÇáÇÓæÇÞ ßÇä íÈÑÒ ÇåÊãÇã ÇáãæÇØäíä ÇáßÈíÑ ÈÇáãÚÑæÖÇÊ¡ æÈÍËåã ÇáÏÞíÞ Úä ÇáãÚÑæÖÇÊ ÇáÌíÏÉ¡ æáÚá ãÇ áÝÊ ÇäÊÈÇåäÇ åäÇß åæ ßËÑÉ ÇáÔÈÇä æÇáÔÇÈÇÊ ÇáÐíä ÊÌãÚæÇ Úáì ÇáÚÏíÏ ãä ÇáãÚÑæÖÇÊ áÇäÊÞÇÁ ÇáÌíÏ æÇáÍÏíË ãäåÇ.


æíÔíÑ ÇáÈÚÖ ããä ÇáÊÞíäÇ Èåã åäÇß Çä ÊØæÑÇÊ åÇãÉ ÞÏ ÍÕáÊ Ýí ãÚÑæÖÇÊ åÐå ÇáÇÓæÇÞ¡ ÍíË ÊÞÏã Ýíå ÂÎÑ ÕíÍÇÊ ÇáãæÖÉ¡ æíãßä ÇáÙÝÑ ÈÈÚÖ ÇáãáÇÈÓ ÇáÊí ÊÓÇæí ÇáßËíÑ ÏÇÎá ÇáãÛÇÒÇÊ Ýí Ííä íÞÚ ÇÞÊäÇÄåÇ ÈÇÓÚÇÑ Êßæä ÇÍíÇäÇ ÇÞá ãä ÇáãÊäÇæá.


ÇãÇ ÈÇÚÉ åÐå ÇáãáÇÈÓ ÝÅäåã ÇßÏæÇ áäÇ Çä ãÚÑæÖÇÊåã ÊáÞì ÇÞÈÇáÇ ßÈíÑÇ äÙÑÇ áÌæÏÉ ãÚÙãåÇ æÍÏÇËÊåÇ ãÄßÏíä Úáì Çä ÇáÓæÞ ÇÕÈÍÊ ÞÈáÉ ßá ÇáÝÆÇÊ æáã ÊÚÏ ÍßÑÇ Úáì ÝÆÉ Ïæä ÇÎÑì.


äÞÇØ ÇáÈíÚ ÇáãÎÊÕÉ Ýí ÈíÚ ÇáãáÇÈÓ ÇáÞÏíãÉ
ÌæáÊäÇ ÞÇÏÊäÇ ÇíÖÇ Çáì ÈÚÖ ÇáÏßÇßíä ÇáãÎÊÕÉ Ýí ÈíÚ åÐÇ ÇáäæÚ ãä ÇáãáÇÈÓ.. æåäÇß ÊÚÏÏÊ ÚáÇãÇÊåÇ ÇáÇÔåÇÑíÉ Ýãä «ÝÑíÈ áæßÓ» Çáì «ÕæáÏ ÝÑíÈ» «ÇáãæÖÉ ÇáÚÇáãíÉ»... æÏÇÎá åÐå ÇáÏßÇßíä áÇÍÙäÇ ØÑÞ ÚÑÖ ãÛÑíÉ æÇÏÎÇá ÊÍÓíäÇÊ Úáì ÇáãÚÑæÖÇÊ ãä ßí æÊÛáíÝ¡ Çáì ÌÇäÈ ÍÌÑÇÊ æÒæÇíÇ ááÞíÇÓ... ßãÇ ÈÏÊ ÇáãÚÑæÖÇÊ ãäÊÞÇÉ ÌÏÇ¡ ÍíË ÊÌãÚ åäÇß ÇáÌíÏ ãäåÇ.. áßä ÇáÐí áÝÊ ÇäÊÈÇåäÇ Çä ÇáÇÓÚÇÑ ßÇäÊ ãÑÊÝÚÉ ÌÏÇ æåí áÇ ÊÞá Ýí ÈÚÖ ÇáÇÍíÇä Úä ÇÓÚÇÑ ÇáãáÇÈÓ ÇáÌÏíÏÉ ÏÇÎá ÇáãÛÇÒÇÊ¡ Èá Çä ÈÚÖåÇ ÞÏ ÝÇÞÊ ÇÓÚÇÑåÇ ãÇ ÊÚÑÖ Èå ÈÚÖ äÝÓ ÇáÇäæÇÚ Ýí ÇáãÛÇÒÇÊ¡ áßä ãÞÇÈá åÐÇ íÔíÑ ÈÚÖ ããä æÌÏäÇåã åäÇß ãä ÇáÔÈÇä æÇáÔÇÈÇÊ æÇáäÓæÉ Úáì æÌå ÇáÎÕæÕ Çä ãÚÑæÖÇÊ åÐå ÇáÏßÇßíä ÊãËá ÇÑÞì ÇáãáÇÈÓ ÇáÞÏíãÉ æáÇ íãßä ÇáÙÝÑ ÈåÇ ÇáÇ ãä ÎáÇá ÌáÈåÇ ãä ÇáÎÇÑÌ.
Assabah
tounsya95
Messages : 172
Inscription : jeu. juin 07, 2007 7:45 pm
Localisation : paris

Message par tounsya95 »

fel frippe, on a plus de la meme chose pour un moindre prix :P
pourquoi l amour fait aussi mal?????????
lella
Messages : 46
Inscription : ven. nov. 02, 2007 6:36 pm

Message par lella »

lamia a écrit :mais j ai cru qu ils ont detruit la grana fil 7afssya et ils ont reconstruit des logements a la place.
la grana c'est souk il kmech .. ilexiste tjr .. mais c vrai qu'une gde partie de la hafsiyya wallet des logements..mais nasbet il frip c'est comme les mauvaises herbes.. ca repousse tjr.. sauf que dans ce cas, ce n'est aps si mauvais que ca..

vu les prix des habits en tunisie, ce n'est pas si bizarre que ca de voir les gens qui sorientent vers ce marché.. la qualité aussi laisse a désirer hné
Avatar de l’utilisateur
sly
.
.
Messages : 499
Inscription : dim. janv. 07, 2007 11:17 am
Localisation : 41 000 feet

Message par sly »

ÇáÇËÑíÇÁ íäÇÝÓæä ÇáÝÞÑÇÁ Ýí ãÍáÇÊ ÇáãáÇÈÓ ÇáÞÏíãÉ Ýí ÊæäÓ

ÊæäÓ (ÑæíÊÑÒ) - Ýí ÈÇÈ ÇáÎÖÑÇÁ ÇáÔÚÈí ÈÞáÈ ÇáÚÇÕãÉ ÃæÞÝ ÞíÓ ÓíÇÑÊå ÇáÓæÏÇÁ ÇáÝÎãÉ æäÒá ãäåÇ ãÊÌåÇ Çáì ãÍá Úáì ÍÇÝÉ ÇáÔÇÑÚ..ÇáãÍá áíÓ ãØÚãÇ Ãæ ãÞåì Èá åæ ãÍá áÈíÚ ÇáãáÇÈÓ ÇáÞÏíãÉ ÇáãÚÑæÝÉ Ýí ÊæäÓ ÈÇÓã ãÍáÇÊ "ÇáÝÑíÈ".

åÐå åí ÇáÕæÑÉ Ýí ÃÛáÈ ãÍáÇÊ ÇáãáÇÈÓ ÇáÞÏíãÉ "ÇáÝÑíÈ" ÈÊæäÓ ÇáÊí ÃÕÈÍÊ ÊÌÊÐÈ ÇÚÏÇÏÇ æÇÓÚÉ ãä ÇáÒÈÇÆä ãäÇÝÓÉ ÈÐáß Ýí ÇáÇÞÈÇá ãÍáÇÊ ÊÈíÚ ÃÑÝÚ ÇáãÇÑßÇÊ ãä ÇáãáÇÈÓ.

æíÞæá ãÚÒ ÕÇÍÈ ãÊÌÑ ááãáÇÈÓ ÇáÞÏíãÉ ÇßÊÙ ÈÒÈÇÆä íÈÍËæä Úä ÞØÚ ãä ÇáãáÇÈÓ Çä ÒÈÇÆäå åã ãä ßá ÇáÝÆÇÊ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ áßäå íÚÊÈÑ Çäå ÒÈÇÆäå ÇáÇæÝíÇÁ ÃÛáÈåã ãä ÇáØÈÞÉ ÇáËÑíÉ.

æÝí ÇáãÇÖí ßÇä "ÇáÝÑíÈ" ãáÌà ááÝÆÇÊ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ ÇáãÍÏæÏÉ æÇáãÊæÓØÉ ÇáÊí áÇÊÞÏÑ Úáì ãÌÇÈåÉ ÛáÇÁ ÇáãáÇÈÓ ÇáÌÏíÏÉ ÇáãÚÑæÖÉ Ýí ÇáãÍáÇÊ ÇáÝÎãÉ.

áßä ÌæÏÉ ÈÚÖ ÇáãáÇÈÓ ÇáãÚÑæÖÉ Ýí ãÍáÇÊ "ÇáÝÑíÈ" æÊÝÑÏåÇ ÍíË ÞÏ áÇÊÊæÇÝÑ Ýí ÇáãÍáÇÊ ÇáÝÎãÉ ÌÚáÊ ÚÏíÏ ÇáÇËÑíÇÁ íÊÏÝÞæä Úáì åÐå ÇáãÍáÇÊ ÚãáÇ ÈÇáãËá ÇáÞÇÆá "íæÌÏ Ýí ÇáäåÑ ãÇ áÇ íæÌÏ Ýí ÇáÈÍÑ".

æíÞæá ÞíÓ ÈáÎíÑ æåæ ÊÇÌÑ ËÑí íÞØä ÈÌåÉ ÇÑíÇäÉ ÊÚæÏ Úáì ÇáÊÈÖÚ ãä åÐÇ ÇáãÍá ãäÐ ÓäæÇÊ Çäå íÌÏ ÍÇÌÊå ãä ÇáãáÇÈÓ Ýí åÐÇ ÇáãÍá ÇáÐí ÇÕÈÍ æÝíÇ áå.

æíÖíÝ ãÊÍÏËÇ áÑæíÊÑÒ "ÇÌíÁ Çáì åäÇ ÚÏíÏ ÇáãÑÇÊ ßáãÇ íåÇÊÝäí ÕÇÍÈ ÇáãÍá áíÎÈÑäí ÈÃäå ÇÓÊÞÏã ÈÖÇÚÉ ÌÏíÏÉ".

æíÊÏÎá ãÚÒ ÕÇÍÈ ÇáãÍá áíÝÓÑ Çä åäÇß ÚáÇÞÉ ËÞÉ ÊÏÚãÊ Èíäå æÈíä ÚÏÏ ãä ÒÈÇÆäå æåã ÇØÈÇÁ æÃÓÇÊÐÉ æÑÌÇá ÃÚãÇá íËÞæä Ýíå æÝí ÌæÏÉ ãáÇÈÓå æáÇíäÇÞÔæä ÇÓÚÇÑå.

áßä ÇáãÝÇÌÃÉ ßÇäÊ ãÐåáÉ ÍíäãÇ ÏÝÚ ÇáÒÈæä ãÈáÛ ãÆÉ ÏíäÇÑ Ãí äÍæ ËãÇäíä ÏæáÇÑÇ ãÞÇÈá ÃÑÈÚ ÞØÚ ÇÔÊÑÇåÇ æåí ÓÑæÇáÇä ãä ÇáÌíäÒ æãÚØÝ æÞãíÕ æåí ÃÓÚÇÑ ÞÑíÈÉ ãä ÃÓÚÇÑ ÇáãÍáÇÊ Ãæ ÃÍíÇäÇ ÃÚáì ãäåÇ.

æáÇíËíÑ åÐÇ ÇáÇÑÊÝÇÚ Ýí ÇáÇÓÚÇÑ ÍíÑÉ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáÒÈÇÆä ÇáãíÓæÑíä ÇáÐíä íÚËÑæä Úáì ÍÇÌÇÊåã ãä ÇáãáÇÈÓ ããÇ íÈÍËæä ÍíË ÊÞæá ÓÇÑÉ ÇáÊí ßÇäÊ ããÓßÉ ÈÍÒãÉ ãä ÇáËíÇÈ áÑæíÊÑÒ "ÇáÓÚÑ ÇãÑ ËÇäæí ãÇÏãäÇ äÌÏ åäÇ ãáÇÈÓ ÐÇÊ ÌæÏÉ áÇ äÌÏåÇ Ýí ãÛÇÒÇÊ (ãÍáÇÊ) ÇáãÇÑßÇÊ".

æÊÖíÝ ÇäåÇ ÊÚæÏÊ Çä ÊßÓí äÝÓåÇ æÇÈäÊíåÇ ãä åÐå ÇáãÍáÇÊ ÍíË íÈáÛåÇ ÕÇÍÈ ÇáãÍá ÈÇáÞÏæã áÇÎÊíÇÑ ÇÑÝÚ ÇáãáÇÈÓ ßá ÔåÑ ÍíäãÇ íÓÊÞÏã ÇáÈÖÇÚÉ ÇáÌÏíÏÉ ÇáãÚÑæÝÉ Ýí áÛÉ ÇáÊæäÓííä ÈÇÓã "ÈÇáÉ ÇáÝÑíÈ".

áßä ÇÞÈÇá åÐå ÇáÝÆÉ ÇáãíÓæÑÉ ãä ÇáÊæäÓííä Úáì ãÍáÇÊ "ÇáÝÑíÈ" ÞáÕ ãä ÝÑÕ ãÍÏæÏí ÇáÏÎá Ýí ÇÞÊäÇÕ ãáÇÈÓ ÈäÝÓ ÇáÌæÏÉ ÇÖÇÝÉ Çáì Çäå ÓÇåã Ýí ÇáÊåÇÈ ÇáÇÓÚÇÑ ÈÔßá ÇÕÈÍ áÇ íÍÊãá Úáì ÍÏ ÊÚÈíÑ ÚÏíÏ ãä ÇáÒÈÇÆä.

æíÞæá ÇáÚÏíÏ Çä åÐå ÇáãÍáÇÊ áã ÊÚÏ ÊäÇÝÓ ÇáãÍáÇÊ ÇáÝÎãÉ Ýí ÇáÇÞÈÇá Èá ÇíÖÇ Ýí ÇáÊåÇÈ ÇÓÚÇÑ ÇáãáÇÈÓ.

æíÔÊßí äÇÌí æåæ ÚÇãá íæãí ãä Çä "ÇáÇÓÚÇÑ ÇÑÊÝÚÊ ÈÔßá áÇíÕÏÞ" æíÖíÝ ãÓÊÛÑÈÇ "åá íÚÞá Çä íßæä ÓÚÑ ÇáãÚØÝ ÃÑÈÚíä ÏíäÇÑÇ (Ãí äÍæ ËáÇËíä ÏæáÇÑ").

æÊÔíÑ ÒÈæäÉ ÇÓãåÇ ÝÇÆÒÉ ÇäåÇ ÇÕÈÍÊ ÊÒæÑ åÐå ÇáãÍáÇÊ ãÑÉ ßá ËáÇËÉ Çæ ÃÑÈÚÉ ÇÔåÑ ÈÚÏ Çä ßÇäÊ ÊÊÑÏÏ Úáì ÇáãÍá ãÑÉ ßá ÇÓÈæÚ Úáì ÇáÇÞá
a.jihen
Messages : 20
Inscription : ven. mai 02, 2008 1:34 pm
Localisation : tunis

Message par a.jihen »

on peut trouver au frippe ds trucs originals marques et de prix trés baisse mais on ne peut pas s'habier de a à z du frippe
y'a des trucs qu'à mon avie doit etre neufs
mais de toute façon acheter de frippe ou chic ça depends du mentalité des gens et de leurs capacité financière
viviane
Messages : 2
Inscription : mar. avr. 10, 2012 2:21 pm

Re: Pourquoi s’habiller fripe quand on peut s’habiller chic

Message par viviane »

sly a écrit :[img:501:333]http://www.babnet.net/1/fripefrance.jpg[/img]

De plus en plus de femmes qui pourraient se vêtir dans des boutiques de luxe choisissent la fripe pour s’habiller. Une tendance qui est apparue il y a quelques années, et qui s’affirme maintenant comme un véritable phénomène de société. Pourquoi s’habiller fripe quand on peut s’habiller chic?

A vous
weli mé 3andouch flous chnowa ya3mil? au- fama l frippe ynajam yeksi bih rouhou
ellecharme
Messages : 1
Inscription : dim. mai 13, 2012 2:40 pm

Re: Pourquoi s’habiller fripe quand on peut s’habiller chic

Message par ellecharme »

kathrou en faite, walew élli ma3andhomch flouss ma ynajmouch yechriw mel frip, éna pourtant ne5dem w célibataire w nestaghléh l frip, manajamch nechri menou dima, élla ki tebda mfawla 3léya flouss, ti 7ata zhézi bch nechri 9at3at mél frip t7ébli minimum 300 dinars !!!
Répondre